Active Key For Woocommerce Order

500.000 

  • Kích hoạt đơn hàng bằng mã kích hoạt
  • Giúp thu tiền dễ dàng khi bán sản phẩm số bằng hình thức COD mã code
  • Có thể tạo mã kích hoạt trước
  • Hoặc tạo mã theo đơn hàng
  • Hổ trợ xuất mã code thành file và trộn thư in một lần hàng trăm thư COD